PO - PIA 8:00 - 17:00

800 404 204objednávka po telefóne

Novinky e-mailom

Prevádzkovateľ

Veronika Rešetková – ABC Biznis
Dr. Adámiho 7
955 01 Topoľčany

IČO: 30885817
DIČ: 1032364289

Tel.: +421 905 640 006

E-mail
HOT-LINE

Reklama:Viete čo je …

RGB

Red - Green - Blue; Červená - zelená - modrá. Způsob nejkvalitnějšího připojení analogového videosignálu mezi přístroji spotřební elektroniky. Kvalita se vyznačuje zejména čistotou barev a kontrastních přechodů. Zároveň je tento způsob propojení nezávislý na použitém systému modulace barev (PAL, SECAM, NTSC). Ne všechny přístroje jím disponují.

Ďalšie pojmy!

Montážne firmy - prehľad

Reklamační řád

Zadať reklamáciu
 1. Úvodné ustanovenie

  Tento reklamačný poriadok bol spracovaný na základe zákona č. 40/1964 Zb.; občiansky zákonník; v znení neskorších predpisov; a zákona č. 634/1992 Zb.; o ochrane spotrebiteľa; v znení neskorších predpisov; a jeho cieľom je účelné upresnenie postupu zákazníka a firmy Altronik s.r.o.; Dukelská třída 39/11; Brno 614 00 v prípade; že na strane zákazníka vznikne oprávnený dôvod k uplatneniu práv z odpovednosti za vady predávaného tovaru. Predávajúci odpovedá zákazníkovi za zhodu tovaru s kúpnou zmluvou. Záručnú dobu nie je možné zamieňať s životnosťou tovaru; tj. dobou po ktorú pri správnom používaní a správnom ošetrovaní vrátane údržby môže tovar; vzhľadom ku svojim vlastnostiam; danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania; vydržať.

 2. Záručné podmienky

  Kupujúci má právo uplatniť záruku len na tovar; ktorý bol zakúpený u Altronik s.r.o.; prejavila sa na ňom závada a vzťahuje sa naň záručná lehota. Za vadu nie je možné považovať nemožnosť riadneho užívania tovaru z dôvodu na strane poskytovateľa signálu či prevádzkovateľa vysielania spočívajúca napríklad v zmene programovej skladby; štruktúre a počtu prijímaných staníc; ukončenia či prerušenia vysielania; zmene v príjme signálu; zmene kódovacích prístupov. Predávajúci nezaručuje; že prevádzkovateľ vysielanie nezruší; nezmení; neukončí vysielanie; tento postup nie je na trhu neobvyklý a nie je dôvodom reklamácie.

  Záručná doba začína bežať od prevzatia tovaru kupujúcim. Zákonná záručná doba je obecne 24 mesiacov; len u výrobkov vyrobených do 31.12.2002 je zákonná lehota 6 mesiacov. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť.

  U tovaru predávaného vo výpredaji so zľavou (tovar s poškodeným obalom; krátkodobo používaný; nekompletný; rozbalený; použitý pre prezentáciu.....) môže byť záručná doba skrátená až na 12 mesiacov podľa §626 zákona č. 40/1964 Zb. Predávajúci neodpovedá za vady odpovedajúce miere používania či opotrebenia v okamžiku predaja.

 3. Spôsob uplatnenia reklamácie

  Podmienkou prijatia reklamácie je doručenie tovaru na náklady zákazníka v originálnom obale so všetkým dodaným príslušenstvom do sídla predávajúceho spolu s dokladom o zaplatení tovaru; originálom vyplneného záručného listu a s úplne vyplneným reklamačným listom; ktorý zákazník obdrží v prevádzkovni predávajúceho alebo reklamačný list môže vyplniť na http://www.eltasat.sk/scripts/reklamace.php. Reklamovaný tovar musí byť dodaný bez nadmerného znečistenia prachom; špinou; atď. U tovaru; ktorému je na území ČR poskytovaný autorizovaný servis môže kupujúci uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servisnom stredisku.

 4. Vybavenie reklamácie

  Zákazník má právo na bezplatné odstránenie vady bez zbytočného odkladu; maximálne však do 30 dní. Pre rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie je nevyhnutné posúdenie servisného strediska podľa jednotlivých výrobcov.

  Ak ide o vadu; ktorú je možné odstrániť; bude tovar opravený. Pokiaľ u tovaru nie je možné vadu odstrániť; potom je predávajúci oprávnený vadný tovar kupujúcemu vymeniť za nový tovar s rovnakými; alebo lepšími parametrami. V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností; bude kupujúcemu vrátená čiastka zaplatená za tovar.

  V prípade výskytu 3 rovnakých opakovaných vád na tovar má zákazník právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

  Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu; ktorú bol tovar v reklamačnom riadení. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový; začne záručná doba bežať znovu od dátumu vybavenia reklamácie. Pokiaľ bola reklamácia vybavená výmenou; je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru.

  Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky; SMS; alebo e-mailom.

  V prípade oprávnenej reklamácie má zákazník právo na úhradu nutne vynaložených nákladov súvisiacich s uplatnením reklamácie.( napr. poštovné )

 5. Odmietnutie reklamácie
   Reklamácia tovaru nebude uznaná:
  • ak vypršala u reklamovaného tovaru záručná doba pred dňom uplatnenia reklamácie
  • ak došlo k porušeniu ochranných pečatí a nálepiek umiestnených na tovare
  • odstránením štítkov so sériovými číslami
  • vada vznikla neodbornou inštaláciou; zavedením nevhodného či nelicencovaného programu (software) do tovaru či užitím tovaru v rozpore s dodaným návodom k použitiu (vrátane užitia iného ako doporučeného dekodéru či dekódovacieho CI modulu)
  • tovar bol mechanicky poškodený či poškodený prírodnými živlami
  • tovar bol nadmerne zaťažovaný
  • tovar bol poškodený zapojením do siete neodpovedajúcej príslušnej ČSN
  • reklamácia bola prevedená v rozpore s článkom 3. reklamačného poriadku
 6. Neoprávnená reklamácia

  Pokiaľ bola reklamácia neoprávnená servisné stredisko alebo predávajúci naúčtuje kupujúcemu všetky vzniknuté náklady na lokalizáciu; logistiku; dohľadanie potrebných údajov; testovanie apod. Kupujúci je povinný tieto náklady uhradiť bezodkladne; najneskôr však do 14 (štrnástich) dní od ukončenia reklamačného riadenia. Bez úhrady vzniknutých nákladov nebude tovar; ktorý je predmetom reklamácie; vydaný kupujúcemu.

 7. Zákonná lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní od doručenia tovaru.

  Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 25.10.2006. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.

  Pre rýchlejšie vybavenie reklamácie vyplňte Reklamačný formulár.K uskutočneniu reklamácie je vyžadované prihlásenie, popr. registrácia.